ข้อมูลสถานีวัด

ค้นหาข้อมูล
ชื่อสถานี * : สถานีห้วยสำราญ/ห้วยขะยุง
ตั้งแต่วันที่ * :
ถึงวันที่ * :

ชื่อสถานี : สถานีห้วยสำราญ/ห้วยขะยุง ตั้งแต่วันที่ 27/06/2020 ถึงวันที่ 03/07/2020
FusionCharts.

วันที่ เวลา ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร

Back to Top