ข้อมูลสถานีวัด

ค้นหาข้อมูล
ชื่อสถานี * : บ้านเหล่านกชุม
ตั้งแต่วันที่ * :
ถึงวันที่ * :

ชื่อสถานี : บ้านเหล่านกชุม ตั้งแต่วันที่ 11/09/2019 ถึงวันที่ 17/09/2019
FusionCharts.

วันที่ เวลา ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร

Back to Top